Reklamačný poriadok

Úvod Dodanie tovaruReklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Prípadné reklamácie vybavíme v súlade platnými právnymi predpismi (Občiansky zákonník pre fyzické osoby, Obchodný zákonník pre právnické osoby).

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri výrobku uvedené inak.

Nárok na uplatnenie záruky môže zaniknúť, ak:

Výrobok bol poškodený pri preprave (Zjavné poškodenie tovaru alebo jeho obalu je treba ihneď riešiť s dopravcom. Kupujúci  nie je povinný takýto tovar od dopravcu prevziať a musí o zistenom poškodení neodkladne informovať predajcu).

Výrobok bol poškodený neodbornou inštaláciou alebo zachádzaním a obsluhou vykonávanou v rozpore s užívateľskou príručkou (pokiaľ u výrobku existuje).
Výrobok bol používaný v podmienkach, ktoré nezodpovedali parametrom a požiadavkám uvedeným v dokumentácii (pokiaľ u výrobku existuje).
Výrobok bol poškodený pôsobením živlov.
Výrobok bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii (pokiaľ u výrobku existuje).
Výrobok bol poškodený v dôsledku zapojenia do siete, ktorá nezodpovedá príslušnej STN.

Postup pri reklamácii
:

Informujte nás o reklamácii telefonicky alebo e-mailom.

Tovar zašlite ako doporučený balík na našu adresu.
Do zásielky uveďte dôvod reklamácie a priložte kópiu daňového dokladu.

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr však do 30 dní od jej vzniku.


Odstúpenie od zmluvy:

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade z dôvodu vypredania zásob,  nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru  prerušil výrobu alebo dovoz tovaru uvedeného v kúpnej zmluve, ktoré znemožnili dodať tovar Kupujúcemu v lehote a cene určenej týmito obchodnými podmienkami. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Kupujúceho.

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru podľa týchto obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. §12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z.  o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Kupujúci potvrdením objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Toto právo neplatí pri osobnom odbere tovaru. Tiež táto možnosť neslúži k jednorázovému použitiu tovaru, preto je nutné tovar vrátiť nepoužitý, neporušený, originálne zabalený s dokladmi o zakúpení a záručným listom. Tovar pošlete späť na vlastné náklady. Tovar neposielajte na dobierku! Nebude prevzatý! Peniaze Vám budú vrátené do 15 dní odo dňa prijatia tovaru bez poštovného.

V  prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.


Alternatívne riešenie sporov:

    • Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@podsedak.sk ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
    • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Copyright 2017 - 2022 © www.podsedak.sk