Obchodné podmienky

Úvod InfoObchodné podmienky

Obchodné podmienky

Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti J2M, spol. s r. o. so sídlom Brestovec 516, 90701 Myjava, Slovenská republika, IČO: 46 470 263, DIČ 2820004011 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v odd. Sro, vo vložke číslo 25553/R (Predávajúci) a kupujúceho ( Kupujúci) pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.podsedak.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi  Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete.

1. Všetky objednávky sú považované za záväzné. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s pravidlami obchodu, s možnosťami platby, dodacími podmienkami, reklamačným poriadkom a zoznámil sa s ustanovením o ochrane osobných údajov. Kupujúci odoslaním objednávky má povinnosť zaplatiť cenu za dodaný tovar.


2. Žiadame Vás, aby ste vo svojom záujme uvádzali presné a pravdivé údaje do objednávkového formulára. Každá objednávka je po odoslaní potvrdená e-mailovou správou v ktorej máte poslednú možnosť skontrolovať správnosť vyplnených údajov. Pokiaľ je v objednávke z nejakého dôvodu chyba, neodkladne nás kontaktujte.


3. Pokiaľ dôjde medzi vybavením a odoslaním objednávky ku zmene cien, platia vždy ceny uvedené v už uskutočnenej objednávke.


4. Predajca si vyhradzuje právo zákazníka telefonicky kontaktovať pre overenie alebo upresnenie objednávky, pokiaľ napr ide o vyššiu hodnotu objednávky, nejaké chýbajúce či nepresné údaje atp.

 

Možnosti platby

Platba bankovým prevodom:

Pokiaľ si zvolíte tento spôsob platby môžete Vašu platbu za tovar poukázať na náš účet 3 spôsobmi.


1. bankovým prevodom z Vášho účtu (internetbanking, GSM banking)


2. zložením peňazí v hotovosti na ktorejkoľvek pobočke našej banky priamo na náš účet


3. odoslaním finančnej čiastky poštovou poukážkou typu A z ktorejkoľvek pošty v SR


Bankové spojenie:

číslo účtu: IBAN:  SK39 8330 00000020 0195 3582, SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX. Variabilný symbol je zhodný s ID Vašej objednávky, ktoré obdržíte v potvrdzovacom emailu. Platbu posielajte až ked Vám potvrdíme, že  tovar máme na sklade (môže sa stať, že bude práve vypredaný). Zaplatený tovar Vám bude pripravený a obratom po obdržaní platby na náš účet bude odoslaný.

Dobierkou:


Tovar zaplatíte doručovacej službe pri prevzatí objednávky. V prípade dodania tovaru mimo Slovenskú republiku je požadovaná vždy platba vopred.

 

Dodacie podmienky

1. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená Kupujúcim v objednávke tovaru (ak nie je uvedené v poznámke inak). Zásielky sú odosielané prostredníctvom Slovenskej pošty.


2. Všetok tovar je expedovaný max do 5 pracovných dní po obdržaní objednávky,  ak nie je v popise u výrobku uvedené inak.

3. Daňový doklad - faktúra Vám bude zaslaná elektronicky (mailom), ktorý slúži súčasne ako dodací list a záručný list.
Ten nám pošlite na adresu prevádzky na potvrdenie. Záručný list nie je možné potvrdzovať vopred, vzhľadom na možnosť vrátiť tovar v zákonnej lehote 14 dní. 


Výmena tovaru

V prípade potreby Vám nepoužitý a nepoškodený tovar, po predchádzajúcom dohovore radi vymeníme. Tovar nám zašlite ako doporučený balík na našu adresu, a to vrátane kópie daňového dokladu. Ak bude tovar bez zjavných známok opotrebenia alebo poškodenia, obratom Vám zašleme novo požadovanú  farbu. Náklady na poštovné, spojené s výmenou tovaru, hradí zákazník.


Prevzatie tovaru

Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielky skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s doručovateľom protokol o zistených poškodeniach spôsobených počas prepravy. O poškodení zásielky bude Kupujúci informovať do 24 hodín predajcu mailom alebo telefonicky. Neskoršie reklamácie z tohto dôvodu neuznávame. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci taktiež neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

 

Reklamačný poriadok

Prípadné reklamácie vybavíme v súlade platnými právnymi predpismi (Občiansky zákonník pre fyzické osoby, Obchodný zákonník pre právnické osoby).

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri výrobku uvedené inak.

Nárok na uplatnenie záruky môže zaniknúť, ak:

Výrobok bol poškodený pri preprave (Zjavné poškodenie tovaru alebo jeho obalu je treba ihneď riešiť s dopravcom. Kupujúci  nie je povinný takýto tovar od dopravcu prevziať a musí o zistenom poškodení neodkladne informovať predajcu).

Výrobok bol poškodený neodbornou inštaláciou alebo zachádzaním a obsluhou vykonávanou v rozpore s užívateľskou príručkou (pokiaľ u výrobku existuje).
Výrobok bol používaný v podmienkach, ktoré nezodpovedali parametrom a požiadavkám uvedeným v dokumentácii (pokiaľ u výrobku existuje).
Výrobok bol poškodený pôsobením živlov.
Výrobok bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii (pokiaľ u výrobku existuje).
Výrobok bol poškodený v dôsledku zapojenia do siete, ktorá nezodpovedá príslušnej STN.

Postup pri reklamácii
:

Informujte nás o reklamácii telefonicky alebo e-mailom.

Tovar zašlite ako doporučený balík na našu adresu.
Do zásielky uveďte dôvod reklamácie a priložte kópiu daňového dokladu.

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr však do 30 dní od jej vzniku.


Odstúpenie od zmluvy:

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade z dôvodu vypredania zásob,  nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru  prerušil výrobu alebo dovoz tovaru uvedeného v kúpnej zmluve, ktoré znemožnili dodať tovar Kupujúcemu v lehote a cene určenej týmito obchodnými podmienkami. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Kupujúceho.

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru podľa týchto obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. §12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z.  o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Kupujúci potvrdením objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Toto právo neplatí pri osobnom odbere tovaru. Tiež táto možnosť neslúži k jednorázovému použitiu tovaru, preto je nutné tovar vrátiť nepoužitý, neporušený, originálne zabalený s dokladmi o zakúpení a záručným listom. Tovar pošlete späť na vlastné náklady. Tovar neposielajte na dobierku! Nebude prevzatý! Peniaze Vám budú vrátené do 15 dní odo dňa prijatia tovaru bez poštovného.

V  prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

 

Alternatívne riešenie sporov:

  • Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@podsedak.sk ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
  • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Ochrana osobných údajov

Aby sme Vám mohli ponúknuť naše služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné dáta. Rešpektujeme Vaše súkromie, a tak sa snažíme množstvo týchto údajov minimalizovať na tie najnutnejšie a údaje chránime pred zneužitím. Naša práca s osobnými údajmi plne podlieha zákonným normám, najmä zákonu o ochrane osobných údajov.


Osobné údaje.

Od Vás ako od Kupujúceho fyzickej osoby musíme pri nákupe požadovať tieto údaje: meno a priezvisko, úplnú poštovú adresu, telefonické spojenie, e-mailovú adresu. Tieto údaje sú potrebné k Vašej identifikácii, ku komunikácii s Vami, k realizácii predaja tovaru a zaúčtovanie Vašej platby za tovar. Ak nakupujete ako firma potrebujeme naviac adresu sídla firmy, IČO a DIČ.


Údaje o Vašej činnosti.

Údaje o Vašich nákupoch, reklamáciách a ďalšej Vašej činnosti v našom internetovom obchode majú tiež dôverný charakter a podliehajú rovnakým bezpečnostným pravidlám ako práca s osobnými údajmi.


Zhrnutie.

Všetky dáta, ktoré o Vás a Vašich nákupoch získame, chránime pred zneužitím, nikomu inému neposkytujeme (okrem spoločností zaisťujúce špedičné služby alebo platobný styk, ktoré obdržia nevyhnutné minimum informácií o Kupujúcom, potrebné pre bezproblémové vybavenie konkrétnej objednávky) a slúžia len ku kvalitnému poskytovaniu našich služieb. Vyhradzujeme si právo využiť Vaše údaje k zasielaniu informácií o zľavách, novinkách a ďalších marketingových aktivitách. V každom takto zaslanom e-mailu je návod, ako nám jednoducho oznámiť že si toto neprajete a takéto používanie nám zakázať. Rovnako máte právo kedykoľvek nám písomne oznámiť akékoľvek zmeny, doplnenie, žiadosť o zlikvidovanie všetkých Vašich osobných údajov, ktoré ste nám predtým poskytli.

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Používaním nášho internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním osobných údajov v uvedenej miere a súhlasíte s vyššie uvedenými pravidlami.


 

Záverečné ustanovenie

 

Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.


Tieto obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 2. januára 2011.

 

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platná a záväzná pre obe zmluvné strany.

 

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a iných súvisiacich právnych predpisov, platných na území SR.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Copyright 2017 - 2021 © www.podsedak.sk